ReadyPlanet.com
dot dot
กรุงเทพประกันภัย

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่ง ใสและเท่าเทียมกัน 

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปี งบการเงิน และข้อมูลอื่นๆได้ที่เว็บไซด์ของบริษัท

ประวัติความเป็นมา

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ได้รับพระราชทานพระบารมีปกป้องในครั้งนี้

ตราตั้งพระราชทานนี้เป็นประดุจเอกสารรับรองว่า บริษัทที่ได้รับพระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลายและเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

กรุงเทพประกันภัย ได้ดำเนินการขอพระราชทานตราตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2519 โดย คุณชิน โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในขณะนั้นจวบถึงวันนี้ วันที่ได้รับพระราชทานตราตั้งให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนับเป็นเวลาอันมีค่ายิ่งซึ่งบริษัทฯ จะตระหนักถึงคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงอย่างดีงามสืบต่อไป
 
อนุวงศ์

ประวัติบริษัท 
     บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด โดยการบริหารงานของคุณชิน โสภณพนิช ตั้งอยู่ที่ ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

เสือป่า

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารเอเชีย ถนนเสือป่า

ในปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด


สีลม

พ.ศ. 2511 สร้างสำนักงานแห่งใหม่บนถนนสีลม 

พ.ศ. 2521 บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536


สาทร

จากความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดประกันภัยเสรี และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น บริษัทฯ จึงย้ายสำนักงานมายังทำเลใจกลางย่านธุรกิจ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จวบถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 64 ด้วยทุนจดทะเบียน 760.5 ล้านบาท ภายใต้การบริหารของคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บมจ. กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 : 1994 ด้านบริการประกันภัยยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทุกระบบงานทั่วทั้งองค์กร จาก BVQI (ปัจจุบัน คือ BVCT) โดยสถาบันรับรองคุณภาพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

การก่อสร้าง

 

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ที่ให้บริการด้วยความซื่อตรง และยุติธรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Oriented) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมา และเพื่อให้เกิดความสะดวกตอบสนองตรงตามความต้องการ สานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงได้มีการวางแผนเชิงรุก เพิ่มวิสัยทัศน์การบริหารงาน สำรวจความต้องการของลูกค้า พัฒนารูปแบบการบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่มาของโครงสร้างองค์กรใหม่ ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจุดบริการที่พร้อมสรรพ เพื่อหลากความต้องการของลูกค้า" (Single Contact Point) โดยแบ่งการบริการตามประเภทของลูกค้า 4 ช่องทางใหญ่ๆ คือ สถาบันการเงิน บริษัทนายหน้า ตัวแทนประกันวินาศภัย และลูกค้าตรง ซึ่งทีมงานแต่ละช่องทาง สามารถให้บริการได้ครบทุกประเภท ของการประกันวินาศภัยที่ต้องการ

 


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2490 ในนาม “บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด” ภายใต้การนำของ คุณชิน โสภณพนิช โดยรับประกันวินาศภัย 3 ประเภท คือ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัย ยานยนต์ และใช้ตราสัญลักษณ์ประจำบริษัทฯ เป็นรูป “นกนางนวลโผบินอยู่ในวงกลม” ซึ่งออกแบบโดย คุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพในสมัยนั้น
   
“นกนางนวล” แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเดินทางถึงจุดหมาย อย่างปลอดภัย เพราะธรรมชาติของนกนางนวลจะหากินอยู่ใกล้ ชายฝั่งทะเล และเมื่อนักเดินเรือมองเห็นนกนางนวลจะทราบทันที ว่าใกล้ถึงฝั่งแล้ว นั่นหมายถึงความปลอดภัย ดังนั้น การเปรียบ “นกนางนวล” กับ “บริษัทฯ” จึงหมายถึง การมอบความคุ้มครองแก่ ผู้เอาประกันภัยให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วน “วงกลม” ล้อมรอบนกนางนวล หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั่วโลก
   
พ.ศ. 2507 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด” จึงเปลี่ยนตราประจำบริษัทฯ ใหม่ โดยคุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ได้ปรับนกนางนวลให้มีความ อ่อนช้อยมากขึ้น และเพิ่มรูปแผนที่ประเทศไทยซึ่งหมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย พร้อมกับเพิ่มลวดลายวิจิตร ตามความนิยมในสมัยนั้นรอบวงกลมเพื่อเพิ่มความสวยงาม
   
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ด้วยการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ในเวลานั้น เน้นรูปแบบของความเรียบง่าย คุณชัย โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ในขณะนั้น จึงดำริให้มีการปรับรูปแบบตราประจำบริษัทฯ อีกครั้ง ซึ่งยังคงใช้นกนางนวลเป็นสัญลักษณ์เช่นเดิม
   
และในปี พ.ศ. 2530 เป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการครบ 40 ปี จึงได้ปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย ยิ่งขึ้น และยังคงใช้อยู่จวบจนปัจจุบัน ด้วยรูปแบบ “นกนางนวลโบย บินอยู่เหนือเกลียวคลื่นภายในวงกลมสีน้ำเงิน”
นกนางนวล หมายถึง กรุงเทพประกันภัยที่สร้างความอบอุ่น และมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
สีน้ำเงินและเกลียวคลื่น หมายถึง ท้องทะเลซึ่งมีความ เสี่ยงภัยตลอดเวลา
วงกลม หมายถึง ธุรกิจที่ติดต่อกันทั่วโลก นอกจากนี้วงกลมยังให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว อันหมายถึงการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า รวมถึงสอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ


ISO 2008
บมจ. กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 : 1994 ในด้านการบริการของฝ่ายประกันภัยยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทุกระบบงานทั่วทั้งองค์กร จาก BVQI โดยสถาบันรับรองคุณภาพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

กรุงเทพประกันภัย ขอเสนอสถานจัดการประชุมแห่งใหม่ใจกลางกรุงที่ตั้งอยู่บนทำเล อันดีเลิศ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมอันทันสมัย ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ มีที่นั่ง ทั้งหมด 105 ที่ และห้องประชุมขนาดต่างๆ อีกจำนวน 3 ห้อง แต่ละห้องออกแบบโดยเน้นความสะดวกสบายและ อุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 02-285-8021 หรือ e-mail

 

 

http://www.bangkokinsurance.com/
บริษัทประกันคู่ค้า

ประกันคุ้มภัย
คูเนียประกันภัย
เจนเนอราลี่ประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
วิริยะประกันภัย
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย article
อาคเนย์ประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัยdot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
บริษัทประกันคู่ค้า
dot
กรุงเทพประกันภัย
เจนเนอราลี่ประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
มิตรแท้ประกันภัย
วิริยะประกันภัย
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัย
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประกัน ผ่อนชำระ


Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัท ๙ เค พี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 190/179 อาคารสาธรบริดจทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ